บ้านนกสวย (www.noksuoy.com)

   กล่องฟัก


กล่องฟักฟินส์เจ็ดสี (Lady Gouldian Finches)


กล่องฟักเลิฟเบิด (Lovebirds)


กล่องฟักซันคอนัวร์ (Sun Conure)

่าย